Chuẩn Bị Đại Học

Học sinh
Làm thế nào để bạn được nhận vào một trường cao đẳng hoặc đại học hàng đầu ở Mỹ? Các bài luận ứng dụng đại học, GPA, Honours và các khóa học AP, TOE ...
HTTP_X_GT_LANG: vi