Giảng dạy

Trường học
Nếu bạn đang dạy một lớp và sinh viên của bạn không nhìn bạn khi bạn đang nói, bạn sẽ giải thích điều này như thế nào? & nbs ...
Trường học
Hiểu sinh viên là điều cần thiết để lập kế hoạch bài học hoạt động. Đó là lý do tại sao, khi nói đến sinh viên quốc tế, teac ...
Trường học
Là giáo viên, chúng tôi biết rằng bồi dưỡng nhận thức quốc tế và công dân toàn cầu trong sinh viên của chúng tôi và làm cho nó trở thành một phần của ...
HTTP_X_GT_LANG: zh-cn