Hoạt động lớp học

Trường học
Đây là ngày đầu tiên của lớp học tại trường của bạn. Học viên Anh ngữ (ELL) của bạn rất lo lắng, vì họ ...
Học sinh
Bắt đầu năm học tại Mỹ của bạn bằng cách tạo một người bạn nói tiếng Anh bản xứ mới! Vì vậy, cuối cùng bạn đã đến được Un ...
Trường học
Các bài học hiệu quả cũng giống nhau giữa các quốc gia. Học sinh muốn học và có động cơ để tìm hiểu về nội dung quan trọng ...
Trường học
Chúng ta có thể làm gì để giúp học sinh đối phó với tác động của truyền thông xã hội? Là giáo viên, chúng tôi nhận thức được ảnh hưởng ngày càng tăng ...
Học sinh
Vì vậy, bạn muốn biết cách chọn đúng trường trung học hoặc đại học. Có nhiều tiêu chí khác nhau có thể áp dụng cho c ...
HTTP_X_GT_LANG: zh-cn