Các điều khoản và điều kiện

- CHO SINH VIÊN -

Tôi hiểu rằng Thỏa thuận này là một hợp đồng điện tử thiết lập các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý mà tôi phải chấp nhận để sử dụng Trang web EduHup. Tôi chấp nhận Thỏa thuận này và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong hoặc được tham chiếu ở đây và đồng ý có Thỏa thuận này và tất cả các thông báo được cung cấp cho tôi dưới dạng điện tử.

Tôi đồng ý cho phép tiết lộ hồ sơ, hồ sơ, thông tin học tập, thông tin cá nhân, như hình ảnh và các thông tin khác (gọi chung là “Thông tin học sinh”) trên trang web EduHup tới bất kỳ trường nào, bao gồm các đại lý và nhân viên có lợi ích hợp pháp trong thông tin hoặc gia đình chủ nhà cũng đăng ký vào trang web EduHup.

Tôi hiểu rằng việc tiết lộ Thông tin Học sinh là cần thiết để hỗ trợ việc định vị trường học và vị trí nhà thích hợp cho tôi và cho sự phối hợp chung của các dịch vụ. Tôi hiểu rằng một trường học hoặc một gia đình chủ nhà sẽ không cần sự cho phép của tôi hoặc cần phải thông báo trước cho tôi hoặc khi truy cập hoặc xem xét Thông Tin Học Sinh.

Tôi hiểu rằng EduHup (929 Massachusetts Ave, Suite1, Cambridge, MA 02139) ("EduHup"), có các biện pháp an ninh thích hợp (bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục) để giúp bảo vệ Thông tin Học sinh không bị truy cập và tiết lộ trái phép. không hứa rằng Thông tin Sinh viên sẽ luôn an toàn. Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm bảo mật Thông tin Học sinh đúng cách và duy trì tính bảo mật của bất kỳ tên người dùng hoặc mật khẩu nào.

Tôi hiểu rằng EduHup bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web EduHup có hoặc không có thông báo. Tôi đồng ý rằng EduHup sẽ không chịu trách nhiệm đối với tôi hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc gián đoạn nào của Trang web EduHup. Để bảo vệ tính toàn vẹn của trang web EduHup, EduHup có quyền tùy ý chặn người dùng khỏi một số địa chỉ IP nhất định truy cập vào trang web EduHup.

Tôi đồng ý rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác và hành vi của tôi với các trường học và gia đình chủ nhà. Tôi đồng ý rằng EduHup không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ trường học hoặc gia đình chủ nhà nào và không đảm bảo, hoặc thể hiện hay ngụ ý, về khả năng tìm trường học và gia đình chủ nhà thông qua trang web EduHup.

Tôi đồng ý rằng tôi tự chịu trách nhiệm về nội dung của Thông tin Sinh viên được đăng tải, tải lên, truyền hoặc hiển thị khác. Tôi sẽ không đăng trên trang web EduHup hoặc truyền bất kỳ nội dung xúc phạm, không chính xác, lạm dụng, khiêu dâm, tục tĩu, đe dọa, đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc hoặc bất hợp pháp hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc vi phạm quyền của người khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư và công khai). Tôi sẽ không đăng tải trên trang web EduHup hoặc truyền bất kỳ thông tin sinh viên nào yêu cầu tiền hoặc nhằm mục đích lừa gạt trường học hoặc gia đình chủ nhà, cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như thực hiện hoặc mua vũ khí hoặc ma túy bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của ai đó hoặc cung cấp, phổ biến hoặc tạo virus máy tính, chứa vi-rút, bom thời gian, trojan, hủy diệt, sâu hoặc các mã, thành phần hoặc thiết bị độc hại, gây rối hoặc gây rối khác hoặc mạo danh, liên kết hoặc liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thông tin hoặc dữ liệu Tôi không có quyền làm cho sẵn có theo luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác, và công khai hóa hoặc quảng bá các hoạt động thương mại và / hoặc bán hàng. Tôi tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả Thông tin Sinh viên được gửi là chính xác và trung thực và tôi sẽ cập nhật kịp thời mọi thông tin được cung cấp sau đó trở nên không chính xác, gây hiểu lầm hoặc sai.

Tôi đồng ý rằng việc tôi sử dụng Trang web EduHup, bao gồm tất cả nội dung tôi đăng, sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Tôi đồng ý rằng EduHup có thể truy cập, bảo tồn và tiết lộ Thông tin Sinh viên của tôi nếu được luật pháp yêu cầu hoặc thực sự tin rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý, như: (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thi hành Thỏa thuận này; (iii) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ Thông tin Sinh viên nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (iv) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của EduHup hoặc bất kỳ người nào khác.

Tôi, thay mặt bản thân mình / người thừa kế của tôi, đại diện của tôi và đại diện của tôi, làm mãi mãi PHÁT HÀNH, tha bổng, xả bỏ, và giao ước để giữ vô hại, EduHup và (929 Massachusetts Ave, Suite1, Cambridge, MA 02139) (“EduHup”) ), và ban, ủy ban, ủy ban, nhân viên, nhân viên, đại diện và đại diện của họ và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu, yêu cầu, nguyên nhân hành động, phí, kiện tụng, mất dịch vụ, bồi thường, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư , thiệt hại và / hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả các thương tích cá nhân đã biết hoặc chưa biết hoặc thiệt hại về tài sản hoặc cái chết, mà bây giờ tôi có hoặc có, cũng như bất kỳ khiếu nại nào , yêu cầu, nguyên nhân của hành động, phí, kiện tụng, mất dịch vụ, bồi thường, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, thiệt hại và / hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ tôi đăng ký trong hoặc sử dụng trang web của EduHup.

Ngoài ra, tôi đồng ý bồi thường và giữ EduHup vô hại, các ban, ủy ban, ủy ban, nhân viên, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện của họ, trong trường hợp bất kỳ khiếu kiện, cáo buộc, hành động hoặc vụ kiện nào được đưa ra chống lại EduHup và các hội đồng của họ, hoa hồng, ủy ban, cán bộ, nhân viên, công chức, đại lý và đại diện, theo bất kỳ cách nào phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, từ việc tôi đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup. Tôi tiếp tục đồng ý bồi thường, giữ vô hại, bồi hoàn và thực hiện tốt EduHup và các ban, ủy ban, ủy ban, nhân viên, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện cho bất kỳ bản án, chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, chi phí, phí và thiệt hại của bất kỳ loại nào, EduHup và các ban, ủy ban, ủy ban, cán bộ, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện của chúng tôi đều phải trả tiền do tôi đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang Massachusetts (không bao gồm lựa chọn luật lệ) và luật liên bang của Hoa Kỳ. Tôi đồng ý rằng bất kỳ vụ kiện nào phát sinh liên quan đến việc từ bỏ này sẽ được khởi xướng và duy trì tại Massachusetts, và theo đây không thể thu hồi gửi đến thẩm quyền và địa điểm độc quyền của các tòa án đó.

Tôi đồng ý rằng EduHup có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tôi tham gia vào trang web EduHup bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu EduHup tin rằng tôi đã vi phạm Thỏa thuận này. Khi chấm dứt hoặc tạm ngưng như vậy, tôi sẽ không được hoàn lại tiền. EduHup không bắt buộc phải tiết lộ và có thể bị pháp luật cấm tiết lộ, lý do chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản. Sau khi tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng, tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này tồn tại như chấm dứt, và tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, ngoại trừ bất kỳ điều khoản nào về bản chất của chúng hết hạn hoặc hoàn toàn hài lòng.

Tôi xác nhận rằng Thỏa thuận này, với bất kỳ nguyên tắc hoặc quy tắc cụ thể nào được đăng riêng biệt cho các dịch vụ hoặc ưu đãi cụ thể trên Trang web EduHup, chứa toàn bộ thỏa thuận giữa tôi và EduHup về việc sử dụng Trang web EduHup. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được giữ không hợp lệ, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Việc EduHup không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Thỏa thuận này có thể thay đổi bởi EduHup bất cứ lúc nào.

-- CHO CÁC TRƯỜNG HỌC --

Tôi đảm bảo và tuyên bố rằng tôi là đại diện được ủy quyền hợp pháp của Trường dưới đây (“Trường học”) và có thẩm quyền để ký Hiệp định này thay mặt cho Nhà trường. Nhà trường hiểu rằng Thỏa thuận này là một hợp đồng điện tử thiết lập các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý mà Nhà trường phải chấp nhận để sử dụng Trang web EduHup. Nhà trường chấp nhận Thỏa thuận này và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong hoặc được tham chiếu tại đây và đồng ý để có Thỏa thuận này và tất cả các thông báo được cung cấp dưới dạng điện tử.

Nhà trường xác nhận rằng họ sẽ có quyền truy cập vào các ứng dụng, hồ sơ cá nhân, thông tin học tập, thông tin cá nhân, chẳng hạn như ảnh và thông tin khác (gọi chung là “Thông tin Sinh viên”) được đăng trên trang web EduHup. Nhà trường đồng ý giữ bí mật Thông tin Sinh viên và chỉ chia sẻ thông tin đó với các đại lý và nhân viên của mình, những người có lợi ích hợp pháp trong thông tin.

Trường hiểu rằng EduHup (929 Massachusetts Ave, Suite1, Cambridge, MA 02139) (“EduHup”), có biện pháp bảo mật thích hợp (bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục) để giúp bảo vệ thông tin trên trang web EduHup khỏi truy cập và tiết lộ trái phép, nhưng không hứa rằng thông tin trên trang web EduHup sẽ luôn an toàn. Nhà trường hiểu rằng trách nhiệm của mình là bảo mật thông tin trên trang web EduHup đúng cách và duy trì tính bảo mật của bất kỳ tên người dùng hoặc mật khẩu nào.

Nhà trường hiểu rằng EduHup bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web EduHup có hoặc không có thông báo. Nhà trường đồng ý rằng EduHup sẽ không chịu trách nhiệm đối với nó hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Trang web EduHup. Để bảo vệ tính toàn vẹn của trang web EduHup, EduHup có quyền tùy ý chặn người dùng khỏi một số địa chỉ IP nhất định truy cập vào trang web EduHup.

Nhà trường đồng ý rằng nó hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác và hành vi của nó với học sinh / phụ huynh. Nhà trường đồng ý rằng EduHup không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ học sinh / phụ huynh nào và không đảm bảo, hoặc thể hiện hay ngụ ý, về khả năng tìm sinh viên thông qua trang web EduHup.

Nhà trường đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin trên trang web EduHup được đăng tải, tải lên, truyền hoặc hiển thị khác. Nhà trường sẽ không đăng trên trang web EduHup hoặc truyền bất kỳ nội dung xúc phạm, không chính xác, lạm dụng, khiêu dâm, tục tĩu, đe dọa, đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc hoặc bất hợp pháp hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc vi phạm quyền của người khác ( bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư và công khai). Nhà trường sẽ không đăng tải trên trang web EduHup hoặc truyền tải thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như thực hiện hoặc mua vũ khí hoặc ma túy bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của ai đó hoặc cung cấp , phổ biến hoặc tạo vi-rút máy tính, chứa vi-rút, bom thời gian, trojan, hủy diệt, sâu hoặc các mã, thành phần hoặc thiết bị độc hại, gây rối hoặc gây rối khác, mạo danh hoặc liên kết sai với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, cung cấp thông tin hoặc dữ liệu Nhà trường không có quyền làm cho sẵn có theo luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác, và công bố hoặc quảng bá các hoạt động thương mại và / hoặc bán hàng.

Nhà trường đồng ý rằng việc sử dụng trang web EduHup sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Nhà trường đồng ý rằng EduHup có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin của Nhà trường nếu được luật pháp yêu cầu hoặc tin rằng việc tiếp cận, bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý, như: (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thi hành Thỏa thuận này; (iii) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ thông tin nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (iv) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của EduHup hoặc bất kỳ người nào khác.

Trường thay mặt cho chính nó, các đại lý và đại diện của trường, không bao giờ phát hành, tha bổng, xả bỏ, và giao ước để giữ vô hại, EduHup (929 Massachusetts Ave, Suite1, Cambridge, MA 02139) (“EduHup”), và ban của họ , hoa hồng, ủy ban, cán bộ, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện từ bất kỳ và mọi yêu cầu, yêu cầu, nguyên nhân hành động, phí, kiện tụng, mất dịch vụ, bồi thường, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, thiệt hại và / hoặc trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả các thương tích cá nhân đã biết hoặc chưa biết hoặc thiệt hại về tài sản hoặc cái chết mà Nhà trường có thể có hoặc sau này cũng như mọi yêu cầu, yêu cầu, nguyên nhân hành động, cáo buộc, kiện tụng, mất dịch vụ, bồi thường, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, thiệt hại và / hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trường vi lăn vào hoặc sử dụng trang web của EduHup.

Ngoài ra, Nhà trường đồng ý bồi thường và giữ EduHup vô hại, và ban, ủy ban, ủy ban, nhân viên, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện của họ, trong trường hợp bất kỳ khiếu kiện, cáo buộc, hành động hoặc vụ kiện nào được đưa ra chống lại EduHup và ban của họ , hoa hồng, ủy ban, cán bộ, nhân viên, công chức, đại lý và đại diện, bất kỳ cách nào phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, từ Trường đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup. Nhà trường đồng ý bồi thường, giữ vô hại, bồi hoàn và làm tốt, EduHup, và ban, ủy ban, ủy ban, nhân viên, nhân viên, công chức, đại lý và đại diện cho bất kỳ bản án, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, chi phí, phí và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, EduHup và các ban, ủy ban, ủy ban, cán bộ, nhân viên, công chức, đại lý và đại diện của họ phải trả tiền do Trường đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang Massachusetts (không bao gồm lựa chọn luật lệ) và luật liên bang của Hoa Kỳ. Nhà trường đồng ý rằng bất kỳ vụ kiện nào phát sinh liên quan đến việc từ bỏ này sẽ được bắt đầu và duy trì tại Massachusetts, và theo đây không thể huỷ ngang gửi đến thẩm quyền và địa điểm độc quyền của các tòa án đó.

Nhà trường đồng ý rằng EduHup có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc tham gia vào trang web EduHup bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu EduHup tin rằng nó đã vi phạm Thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt hoặc đình chỉ, Nhà trường sẽ không được hoàn lại tiền. EduHup không bắt buộc phải tiết lộ và có thể bị pháp luật cấm tiết lộ, lý do chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản. Sau khi trường chấm dứt hoặc đình chỉ, tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này tồn tại như chấm dứt, và tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, ngoại trừ bất kỳ điều khoản nào về bản chất của chúng hết hạn hoặc hoàn toàn hài lòng.

Nhà trường xác nhận rằng Thỏa thuận này, với bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc cụ thể nào được đăng riêng biệt cho các dịch vụ hoặc ưu đãi cụ thể trên Trang web EduHup, chứa toàn bộ thỏa thuận giữa Nhà trường và EduHup về việc sử dụng Trang web EduHup. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được giữ không hợp lệ, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Việc EduHup không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Thỏa thuận này có thể thay đổi bởi EduHup bất cứ lúc nào.

- CHO GIA ĐÌNH HOST -

Tôi hiểu rằng Thỏa thuận này là một hợp đồng điện tử với EduHup Education & Technology Group, Inc. (“EduHup”) thiết lập các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý mà tôi phải chấp nhận để sử dụng Trang web EduHup. Tôi chấp nhận Thỏa thuận này và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong hoặc được tham chiếu ở đây và đồng ý có Thỏa thuận này và tất cả các thông báo được cung cấp cho tôi dưới dạng điện tử.

Tôi đồng ý cho phép tiết lộ hồ sơ, thông tin cá nhân của tôi, chẳng hạn như ảnh và thông tin khác (gọi chung là “Thông tin về gia đình”) trên trang web EduHup cho bất kỳ ứng cử viên tìm kiếm nào, bao gồm đại lý và thành viên gia đình của họ lợi ích hợp pháp trong thông tin, hoặc gia đình chủ nhà cũng đăng ký vào trang web EduHup.

Tôi hiểu rằng việc tiết lộ Thông Tin Gia Đình Chủ Nhà là cần thiết để hỗ trợ việc có được các vị trí thích hợp cho học sinh và để điều phối chung các dịch vụ. Tôi hiểu rằng một trường học hoặc một học sinh sẽ không cần sự cho phép của tôi và cũng không cần phải thông báo trước cho tôi hoặc khi truy cập hoặc xem xét Thông Tin Gia Đình Chủ Nhà.

Tôi hiểu rằng việc ký kết thỏa thuận lưu trữ với một học sinh thông qua Trang web EduHup sẽ buộc tôi và gia đình tôi phải tham gia vào bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc hợp đồng hoặc yêu cầu theo quy định của trường mà học sinh đó đang thi hành. Tôi hiểu rằng điều này cũng bắt buộc tôi và gia đình của tôi phải ký kết thỏa thuận hoặc hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ sinh viên của bên thứ ba để nhà trường đề nghị hoặc duy trì chương trình sinh viên quốc tế của họ. theo thỏa thuận hoặc hợp đồng theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ sinh viên ngoài dịch vụ lưu trữ được thỏa thuận với sinh viên hoặc gia đình hoặc đại diện của sinh viên được tạo thông qua Trang web EduHup.

Tôi hiểu rằng EduHup có các biện pháp an ninh thích hợp (bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục) để giúp bảo vệ Thông tin Gia đình Chủ nhà khỏi truy cập trái phép và tiết lộ, nhưng không hứa rằng Thông tin Gia đình Chủ nhà sẽ luôn an toàn. Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm bảo mật Thông tin gia đình trên máy chủ đúng cách và duy trì tính bảo mật của bất kỳ tên người dùng hoặc mật khẩu nào.

Tôi hiểu rằng EduHup bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web EduHup có hoặc không có thông báo. Tôi đồng ý rằng EduHup sẽ không chịu trách nhiệm đối với tôi hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc gián đoạn nào của Trang web EduHup. Để bảo vệ tính toàn vẹn của trang web EduHup, EduHup có quyền tùy ý chặn người dùng khỏi một số địa chỉ IP nhất định truy cập vào trang web EduHup.

Tôi đồng ý rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác và hành vi của tôi với sinh viên và các bên hoặc nhà cung cấp khác. Tôi đồng ý rằng EduHup không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ sinh viên, các bên khác, hoặc các nhà cung cấp và không đảm bảo, hoặc thể hiện hay ngụ ý, về khả năng phù hợp với sinh viên với gia đình chủ nhà thông qua trang web EduHup.

Tôi đồng ý rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của Thông tin về gia đình được đăng, được tải lên, truyền hoặc hiển thị khác. Tôi sẽ không đăng trên trang web EduHup hoặc truyền bất kỳ nội dung xúc phạm, không chính xác, lạm dụng, tục tĩu, tục tĩu, đe dọa, đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc hoặc bất hợp pháp hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc vi phạm quyền của người khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư và công khai). Tôi sẽ không đăng tải trên trang web của EduHup hoặc truyền bất kỳ thông tin nào về chủ nhà yêu cầu tiền hoặc nhằm mục đích lừa gạt trường học hoặc sinh viên hoặc gia đình học sinh hoặc người đại diện của họ, cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như thực hiện hoặc mua vũ khí hoặc ma túy bất hợp pháp , vi phạm quyền riêng tư của ai đó hoặc cung cấp, phổ biến hoặc tạo vi-rút máy tính, chứa vi-rút, bom thời gian, trojan, hủy diệt, sâu hoặc các mã, thành phần hoặc thiết bị độc hại hoặc gây rối khác, hoặc gây hiểu nhầm, liên kết hoặc liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, cung cấp thông tin hoặc dữ liệu Tôi không có quyền cung cấp theo luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác, công khai hoặc quảng bá các hoạt động thương mại và / hoặc bán hàng. Tôi tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả Thông tin về gia đình được gửi là chính xác và trung thực và tôi sẽ cập nhật kịp thời mọi thông tin được cung cấp sau đó trở nên không chính xác, gây hiểu lầm hoặc sai.

Tôi đồng ý rằng việc tôi sử dụng Trang web EduHup, bao gồm tất cả nội dung tôi đăng, sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Tôi đồng ý rằng EduHup có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ Thông tin Gia đình của Chủ nhà của mình nếu được luật pháp yêu cầu hoặc tin rằng việc tiếp cận, bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý, như: (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thi hành Thỏa thuận này; (iii) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ Thông tin Sinh viên nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (iv) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của EduHup hoặc bất kỳ người nào khác.

Tôi, thay mặt bản thân / người thừa kế của tôi, đại lý và đại diện của tôi, làm mãi mãi PHÁT HÀNH, tha bổng, xả bỏ, và giao ước để giữ vô hại, EduHup và các công ty liên kết của họ và giám đốc, nhân viên, nhân viên, công chức, đại lý của họ đại diện từ và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu, yêu cầu, nguyên nhân hành động, phí, kiện tụng, mất dịch vụ, bồi thường, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, thiệt hại và / hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào từ, trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả các thương tích cá nhân đã biết hoặc chưa biết hoặc thiệt hại về tài sản hoặc cái chết, mà bây giờ tôi có hoặc có, cũng như bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân hành động, phí, vụ kiện, mất dịch vụ, bồi thường, chi phí , bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, thiệt hại và / hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup.

Ngoài ra, tôi đồng ý bồi thường và giữ EduHup vô hại, các công ty liên kết và giám đốc, nhân viên, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện tương ứng của họ, trong trường hợp bất kỳ khiếu kiện, cáo buộc, hành động hoặc vụ kiện nào được đưa ra chống lại EduHup và chi nhánh của nó các công ty và giám đốc, cán bộ, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện của họ, bất kỳ cách nào phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, từ việc đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup. Tôi tiếp tục đồng ý bồi thường, giữ vô hại, bồi hoàn và làm tốt EduHup và các công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện tương ứng của họ cho bất kỳ bản án, chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, chi phí, phí và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, EduHup và các công ty liên kết và giám đốc, nhân viên, nhân viên, công chức, đại diện và đại diện của họ đều phải trả tiền khi tôi đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Khối thịnh vượng chung Massachusetts (không bao gồm lựa chọn luật lệ) và luật liên bang của Hoa Kỳ. Tôi đồng ý rằng bất kỳ vụ kiện nào phát sinh liên quan đến sự từ bỏ này sẽ được khởi xướng và duy trì tại các tòa án liên bang và tiểu bang nằm ở Suffolk County, Massachusetts, và theo đây không thể thu hồi gửi đến thẩm quyền và địa điểm của các tòa án đó.

Tôi đồng ý rằng EduHup có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tôi tham gia vào Trang web EduHup bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu EduHup tin rằng tôi đã vi phạm Thỏa thuận này. Khi chấm dứt hoặc tạm ngưng như vậy, tôi sẽ không được hoàn lại tiền. EduHup không bắt buộc phải tiết lộ và có thể bị pháp luật cấm tiết lộ, lý do chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản. Sau khi tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng, tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này tồn tại như chấm dứt, và tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, ngoại trừ bất kỳ điều khoản nào về bản chất của chúng hết hạn hoặc hoàn toàn hài lòng.

Tôi xác nhận rằng Thỏa thuận này, với bất kỳ nguyên tắc hoặc quy tắc cụ thể nào được đăng riêng biệt cho các dịch vụ hoặc ưu đãi cụ thể trên Trang web EduHup, chứa toàn bộ thỏa thuận giữa tôi và EduHup về việc sử dụng Trang web EduHup. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được giữ không hợp lệ, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Việc EduHup không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Thỏa thuận này có thể thay đổi bởi EduHup bất cứ lúc nào.

- ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ TUYỂN DỤNG -

Tôi bảo đảm và tuyên bố rằng tôi là đại diện được ủy quyền hợp pháp của Đại lý tuyển dụng bên dưới (Đại lý tuyển dụng trực tuyến) và có thẩm quyền để ký kết Thỏa thuận này thay mặt cho Đại lý tuyển dụng. Đại lý tuyển dụng hiểu rằng Thỏa thuận này là một hợp đồng điện tử thiết lập các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý mà Đại lý tuyển dụng phải chấp nhận để sử dụng Trang web của EduHup. Đại lý tuyển dụng chấp nhận Thỏa thuận này và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong hoặc được tham chiếu ở đây và sự đồng ý để có Thỏa thuận này và tất cả các thông báo được cung cấp dưới dạng điện tử.

Đại lý tuyển dụng xác nhận rằng họ sẽ có quyền truy cập vào thông tin bí mật (gọi chung là Thông tin bảo mật bí mật) được đăng lên trang web của EduHup. Đại lý tuyển dụng đồng ý giữ bí mật Thông tin bí mật và chỉ chia sẻ nó với các đại lý và nhân viên của mình, những người có lợi ích hợp pháp trong thông tin.
Đại lý tuyển dụng phải tuân thủ các quy tắc và quy định của EduHUp để ghi danh sinh viên, học phí, khuyến mãi, quảng cáo và tiếp thị các chương trình của mình.

Đại lý tuyển dụng hiểu và đồng ý hoạt động như một nhà thầu độc lập và sẽ không phải là nhân viên, đối tác hoặc liên doanh của EduHup. Đại lý tuyển dụng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí kinh doanh và thanh toán tất cả các loại thuế và phí cho các hoạt động của mình.

Đại lý tuyển dụng sẽ không có thẩm quyền để thực hiện bất kỳ lời hứa, cam kết hoặc đại diện nào cho bất kỳ bên nào thay mặt cho EduHup liên quan đến chương trình hoặc bất kỳ vấn đề nào khác. Liên quan đến vấn đề này, Đại lý tuyển dụng sẽ không đảm bảo cho sinh viên và phụ huynh của họ đến trường theo chương trình EduHup, hoặc đưa ra bất kỳ lời hứa hoặc đại diện nào liên quan. Đại lý tuyển dụng đồng ý và hiểu rằng chỉ có EduHup mới có thẩm quyền thông báo cho họ về việc nhập học của sinh viên vào trường.

Đại lý tuyển dụng hiểu và đồng ý rằng tất cả các thông tin liên lạc với các trường trong chương trình sẽ được thực hiện độc quyền bởi EduHup. Đại lý tuyển dụng sẽ không liên lạc với các trường, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba.

Đại lý tuyển dụng phải thông báo cho sinh viên và phụ huynh của họ rằng bảo hiểm y tế ở Mỹ và Canada là bắt buộc và phải được mua từ EduHup trước khi bắt đầu chương trình. Phí bảo hiểm sẽ bao gồm phí hành chính 15%.

Đại lý tuyển dụng hiểu rằng EduHup (929 Massachusetts Ave, Suite1, Cambridge, MA 02139) (của Edu Eduupup), thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp (bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục) để giúp bảo vệ thông tin trên trang web của EduHup khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép , nhưng không hứa hẹn rằng thông tin trên Trang web của EduHup sẽ luôn được bảo mật. Đại lý tuyển dụng hiểu rằng trách nhiệm của mình là bảo mật thông tin trên trang web của EduHup và duy trì tính bảo mật của bất kỳ tên người dùng hoặc mật khẩu nào.

Đại lý tuyển dụng hiểu rằng EduHup có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web của EduHup có hoặc không có thông báo. Đại lý tuyển dụng đồng ý rằng EduHup sẽ không chịu trách nhiệm với nó hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của trang web EduHup. Để bảo vệ tính toàn vẹn của Trang web EduHup, EduHup bảo lưu quyền bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình để chặn người dùng khỏi một số địa chỉ IP nhất định truy cập Trang web của EduHup.

Đại lý tuyển dụng đồng ý rằng họ tự chịu trách nhiệm về các tương tác và hành vi của mình với học sinh / phụ huynh. Đại lý tuyển dụng đồng ý rằng EduHup không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ học sinh / phụ huynh nào và không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, về khả năng tìm kiếm sinh viên thông qua Trang web của EduHup.

Đại lý tuyển dụng đồng ý rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin trên trang web của EduHup được đăng, tải lên, truyền tải hoặc hiển thị theo cách khác. Đại lý tuyển dụng sẽ không đăng trên trang web của EduHup, hoặc truyền tải bất kỳ hành vi xúc phạm, không chính xác, lạm dụng, tục tĩu, tục tĩu, đe dọa, đe dọa, quấy rối, xúc phạm chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào hoặc vi phạm quyền của người khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, và quyền riêng tư và công khai). Đại lý tuyển dụng sẽ không đăng trên trang web của EduHup hoặc truyền bất kỳ thông tin nào yêu cầu tiền từ hoặc nhằm mục đích lừa gạt học sinh / phụ huynh, cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như chế tạo hoặc mua vũ khí hoặc ma túy bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của ai đó hoặc cung cấp, phổ biến hoặc tạo ra vi-rút máy tính, chứa vi-rút, bom hẹn giờ, trojan, hủy bỏ, sâu hoặc các mã, thành phần hoặc thiết bị gây hại hoặc gây rối khác, mạo danh hoặc nói cách khác xuyên tạc liên kết, kết nối hoặc liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, cung cấp thông tin hoặc dữ liệu mà Đại lý tuyển dụng không có quyền cung cấp theo luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác, và công khai hoặc thúc đẩy các hoạt động thương mại và / hoặc bán hàng.

Đại lý tuyển dụng đồng ý rằng việc sử dụng trang web của EduHup sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Đại lý tuyển dụng đồng ý rằng EduHup có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin của Đại lý tuyển dụng nếu pháp luật yêu cầu hoặc tin tưởng rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý, như: (i) tuân thủ pháp luật quá trình; (ii) thi hành Thỏa thuận này; (iii) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ thông tin nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (iv) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của EduHup hoặc bất kỳ người nào khác.

Đại lý tuyển dụng thay mặt cho chính nó, các đại lý và đại diện của nó, mãi mãi không ngừng, tha bổng, xả thải và giao ước để giữ vô hại, EduHup (929 Massachusetts Ave, Suite1, Cambridge, MA 02139) (của họ hội đồng, ủy ban, ủy ban, cán bộ, nhân viên, công chức, đại lý và đại diện từ và chống lại mọi khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, phí, kiện, mất dịch vụ, bồi thường, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, thiệt hại và / hoặc trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả các thương tích hoặc thiệt hại cá nhân đã biết hoặc chưa biết, mà Đại lý tuyển dụng hiện có thể có, cũng như bất kỳ khiếu nại nào, yêu cầu , nguyên nhân của hành động, buộc tội, kiện cáo, mất dịch vụ, bồi thường, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, thiệt hại và / hoặc trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ cách nào phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp y từ Đại lý tuyển dụng đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup.

Ngoài ra, Đại lý tuyển dụng đồng ý bồi thường và giữ cho EduHup vô hại, và các hội đồng, ủy ban, ủy ban, cán bộ, nhân viên, đại lý và đại diện của họ, trong trường hợp bất kỳ khiếu nại, buộc tội, hành động hoặc vụ kiện nào được đưa ra chống lại EduHup và hội đồng, ủy ban, ủy ban, cán bộ, nhân viên, công chức, đại lý và đại diện, theo bất kỳ cách nào phát sinh từ hoặc trực tiếp, từ Đại lý tuyển dụng đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup. Đại lý tuyển dụng cũng đồng ý bồi thường, giữ vô hại, hoàn trả và làm cho tốt, các hội đồng quản trị, ủy ban, ủy ban, cán bộ, nhân viên, đại lý và đại diện cho bất kỳ phán quyết, chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, chi phí, các khoản phí và thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, EduHup và các hội đồng, ủy ban, ủy ban, cán bộ, nhân viên, công chức, đại lý và đại diện của họ phải trả tiền do Đại lý tuyển dụng đăng ký hoặc sử dụng trang web của EduHup.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Khối thịnh vượng chung Massachusetts, Hoa Kỳ (không bao gồm lựa chọn các quy tắc luật pháp) và luật pháp liên bang của Hoa Kỳ. Đại lý tuyển dụng đồng ý rằng bất kỳ vụ kiện nào phát sinh liên quan đến sự từ bỏ này sẽ được khởi xướng và duy trì ở Massachusetts, và sau đó đệ trình lên tòa án và địa điểm độc quyền của các tòa án đó.
Đại lý tuyển dụng đồng ý rằng EduHup có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tham gia trang web của EduHup bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu EduHup tin rằng họ đã vi phạm Thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt hoặc đình chỉ, Đại lý tuyển dụng sẽ không được hoàn trả. EduHup không bắt buộc phải tiết lộ và có thể bị pháp luật cấm tiết lộ, lý do chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản. Sau khi Đại lý tuyển dụng bị chấm dứt hoặc đình chỉ, tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này vẫn tồn tại như vậy và tiếp tục có hiệu lực, ngoại trừ mọi điều khoản mà bản chất của chúng hết hạn hoặc được thỏa mãn hoàn toàn.

Đại lý tuyển dụng thừa nhận rằng Thỏa thuận này, với bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc cụ thể nào được đăng riêng cho các dịch vụ hoặc ưu đãi cụ thể trên Trang web của EduHup, chứa toàn bộ thỏa thuận giữa Đại lý tuyển dụng và EduHup về việc sử dụng Trang web của EduHup. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực. Việc EduHup không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Thỏa thuận này có thể được thay đổi bởi EduHup bất cứ lúc nào.

HTTP_X_GT_LANG: vi