Ước tính chi phí

Ước tính chi phí của Le Lycee Francais de Los Angeles


$55,839/năm
Tổng chi phí hàng năm
Học phí $31,889/năm
Bảo hiểm y tế $1,450/năm
Nhà ở Eduhup $22,500/năm

HTTP_X_GT_LANG: vi